Aktualności PAP Samorząd

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.09.2018 r. tj. środa o godz. 15:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.


6.    Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok,
b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028,
a)    zmiany uchwały Nr XLIII/12/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
b)    zmiany nazwy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3, 14 z terenu Gminy Daleszyce,
c)    uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021,
d)    przyjęcia zaktualizowanego „Kompleksowego Planu rozwoju Szkół na terenie Gminy Daleszyce na lata 2016-2023”,
e)    wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Daleszycach,
f)    uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Gminie Daleszyce na lata 2018-2021 ,
g)    zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce,
h)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na ternie gminy Daleszyce,
i)    zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce,
j)    zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce,
k)    zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,
l)    przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
i Gminy Daleszyce oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
m)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Słopiec.
8.     Interpelacje i zapytania.
9.     Sprawy różne.
10.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz

Proponowany porządek obrad:

1.                 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                 Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.                 Przyjęcie porządku obrad.

4.                 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

5.                 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6.                 Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.                 Informacja Kierownika Powiatowego Oddziału ARiMR o zakresie współpracy z rolnikami wraz z informacją na temat pozyskania środków pomocowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

8.                 Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Komendanta Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce.

9.                 Podjęcie uchwał w sprawie:

a)                 zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok,

b)                zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata
2017-2028,

c)                 odwołania ławnika,

d)                nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,

e)                 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/31/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce.

10.      Interpelacje i zapytania.

11.      Sprawy różne.

12.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.      Zamknięcie obrad sesji.


Dzisiaj jest: 20 września 2018 Imieniny: Renata, Filipina, Eustachy

utrudnienia-obwodnica

WYBORY_SAMORZADOWE_2018

odpady2013

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11316837